czwartek, 25 lipca 2019

Projekt ustawy o urz膮dzeniach transportu osobistego


Kilka dni temu projekt ustawy zosta艂 wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministr贸w, jednak wci膮偶 nie zosta艂 opublikowany na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji. Okazuje si臋 jednak, 偶e s膮 osoby, kt贸re dosta艂y go po czerwcowej konferencji.


Projekt z dnia 5 czerwca 2019 r.

USTAWA
z dnia ……………………..…… 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 47 otrzymuje brzmienie: 

„47) rower – pojazd o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 0,9 m poruszany si艂膮 mi臋艣ni osoby jad膮cej tym pojazdem; rower mo偶e by膰 wyposa偶ony w uruchamiany naciskiem na peda艂y pomocniczy nap臋d elektryczny zasilany pr膮dem o napi臋ciu nie wy偶szym ni偶 48 V o znamionowej mocy ci膮g艂ej nie wi臋kszej ni偶 250 W, kt贸rego moc wyj艣ciowa zmniejsza si臋 stopniowo i spada do zera po przekroczeniu pr臋dko艣ci 25 km/h; okre艣lenie to obejmuje r贸wnie偶 urz膮dzenie transportu osobistego;”,

b) po pkt 47a dodaje si臋 pkt 47b w brzmieniu:

„47b) urz膮dzenie transportu osobistego – urz膮dzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania si臋 wy艂膮cznie przez kieruj膮cego znajduj膮cego si臋 na tym urz膮dzeniu, o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej w ruchu 0,9 m, d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 1,25 m, masie w艂asnej nieprzekraczaj膮cej 20 kg, wyposa偶one w nap臋d elektryczny, kt贸rego konstrukcja ogranicza pr臋dko艣膰 jazdy do 25 km/h;”;

2) w art. 16 po ust. 7 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

„8. Kieruj膮cy urz膮dzeniem transportu osobistego mo偶e, w przypadku braku drogi dla rower贸w lub pasa ruchu dla rower贸w, porusza膰 si臋 jezdni膮 drogi, na kt贸rej pr臋dko艣膰 dopuszczalna pojazd贸w lub zespo艂贸w pojazd贸w jest nie wi臋ksza ni偶 30 km/h.”;

3) w art. 33:

a) po ust. 5 dodaje si臋 ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj膮cego urz膮dzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyj膮tkowo, gdy szeroko艣膰 chodnika wzd艂u偶 drogi, po kt贸rej ruch pojazd贸w jest dozwolony z pr臋dko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 30 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rower贸w oraz pasa ruchu dla rower贸w. ”,

b) po ust. 7 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepis贸w ust. 2, 3a, 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 nie stosuje si臋 do ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego.”;

4) w art. 45 w ust. 1 po pkt 10 dodaje si臋 pkt 11–15 w brzmieniu:

„11) pozostawiania na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, roweru oraz urz膮dzenia transportu osobistego, je偶eli utrudnia to ruch lub zagra偶a jego bezpiecze艅stwu;

12) ci膮gni臋cia urz膮dzeniem transportu osobistego innego pojazdu;

13) u偶ywania na drodze publicznej urz膮dzenia wyposa偶onego w nap臋d elektryczny innego ni偶 urz膮dzenie transportu osobistego;

14) kieruj膮cemu rowerem korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami okre艣lonymi w art. 33 ust. 5 i 8;

15) kierowania urz膮dzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 12 dodaje si臋 pkt 12a w brzmieniu:

„12a) pojazd elektryczny lekki – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposa偶ony w pomocniczy nap臋d elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystuj膮cy do nap臋du wy艂膮cznie energi臋 elektryczn膮 akumulowan膮 przez pod艂膮czenie do zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania;”;

2) po art. 9 dodaje si臋 art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Podmiot prowadz膮cy sprzeda偶 lub 艣wiadcz膮cy us艂ugi wypo偶yczenia pojazd贸w elektrycznych lekkich zapewnia, aby sprzedawane lub wypo偶yczane pojazdy elektryczne lekkie spe艂nia艂y wymagania, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 47 oraz 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”;

3) w art. 45:

a) w ust. 1 po pkt 12 dodaje si臋 pkt 13 w brzmieniu:

„13) nie wype艂nia obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 9a.”,

b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) pkt 11 i 13 wynosi 500 z艂 do 10000 z艂.”;

4) w art. 46:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pkt 10 i 13 - wymierza wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza kar臋, o kt贸rej mowa w art. 45 ust. 1 pkt 10 i 13, w drodze decyzji, od kt贸rej przys艂uguje odwo艂anie do Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.”.

Art. 3. Urz膮dzenia wyposa偶one w nap臋d elektryczny niespe艂niaj膮ce wymaga艅 okre艣lonych w art. 2 pkt 47b ustawy zmienianej w art. 1 przeznaczone do u偶ywania na drodze publicznej powinny zosta膰 dostosowane do tych wymaga艅 w terminie 6 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

Brak komentarzy:

Prze艣lij komentarz