艣roda, 7 sierpnia 2019

Wreszcie jest: projekt ustawy o urz膮dzeniach transportu osobistegoPojawi艂 si臋 dzisiaj wreszcie d艂ugo wypatrywany projekt ustawy wprowadzaj膮cy do polskiego porz膮dku prawnego termin UTO - urz膮dzenie transportu osobistego.

USTAWA
z dnia ……………………..…… 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z p贸藕n. zm.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

"47) rower - pojazd o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 0,9 m poruszany si艂膮 mi臋艣ni osoby jad膮cej tym pojazdem; rower mo偶e by膰 wyposa偶ony w uruchamiany naciskiem na peda艂y pomocniczy nap臋d elektryczny zasilany pr膮dem o napi臋ciu nie wy偶szym ni偶 48 V o znamionowej mocy ci膮g艂ej nie wi臋kszej ni偶 250 W, kt贸rego moc wyj艣ciowa zmniejsza si臋 stopniowo i spada do zera po przekroczeniu pr臋dko艣ci 25 km/h; okre艣lenie to obejmuje r贸wnie偶 urz膮dzenie transportu osobistego;",

b) po pkt 47a dodaje si臋 pkt 47b w brzmieniu:

"47b) urz膮dzenie transportu osobistego - urz膮dzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania si臋 wy艂膮cznie przez kieruj膮cego znajduj膮cego si臋 na tym urz膮dzeniu, o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej w ruchu 0,9 m, d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 1,25 m, masie w艂asnej nieprzekraczaj膮cej 20 kg, wyposa偶one w nap臋d elektryczny, kt贸rego konstrukcja ogranicza pr臋dko艣膰 jazdy do 25 km/h;";

2) w art. 16 dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

"8. Kieruj膮cy urz膮dzeniem transportu osobistego mo偶e, w przypadku braku drogi dla rower贸w lub pasa ruchu dla rower贸w, porusza膰 si臋 jezdni膮 drogi, na kt贸rej pr臋dko艣膰 dopuszczalna pojazd贸w lub zespo艂贸w pojazd贸w jest nie wi臋ksza ni偶 30 km/h.";

3) w art. 33:

a) po ust. 5 dodaje si臋 ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj膮cego urz膮dzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyj膮tkowo, gdy szeroko艣膰 chodnika wzd艂u偶 drogi, po kt贸rej ruch pojazd贸w jest dozwolony z pr臋dko艣ci膮 wi臋ksz膮 ni偶 30 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rower贸w oraz pasa ruchu dla rower贸w.",

b) dodaje si臋 ust. 8 w brzmieniu:

"8. Przepis贸w ust. 2, 3a, 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 nie stosuje si臋 do ruchu urz膮dze艅 transportu osobistego.";

4) w art. 45 w ust. 1 w pkt 10 kropk臋 zast臋puje si臋 艣rednikiem i dodaje si臋 pkt 11-15 w brzmieniu:

"11) pozostawiania na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu roweru, je偶eli utrudnia to ruch lub zagra偶a bezpiecze艅stwu tego ruchu;

12) ci膮gni臋cia urz膮dzeniem transportu osobistego innego pojazdu;

13) u偶ywania na drodze publicznej urz膮dzenia wyposa偶onego w nap臋d elektryczny innego ni偶 urz膮dzenie transportu osobistego;

14) korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych przez kieruj膮cego rowerem poza przypadkami okre艣lonymi w art. 33 ust. 5 ;

15) kierowania urz膮dzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10, w tym r贸wnie偶 pod opiek膮 osoby doros艂ej.".

Art. 2. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 12 dodaje si臋 pkt 12a w brzmieniu:

"12a) pojazd elektryczny lekki - pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposa偶ony w pomocniczy nap臋d elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystuj膮cy do nap臋du wy艂膮cznie energi臋 elektryczn膮 akumulowan膮 przez pod艂膮czenie do zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania;";

2) po art. 9 dodaje si臋 art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Podmiot prowadz膮cy sprzeda偶 lub 艣wiadcz膮cy us艂ugi wypo偶yczenia pojazd贸w elektrycznych lekkich zapewnia, aby sprzedawane lub wypo偶yczane pojazdy elektryczne lekkie spe艂nia艂y wymagania, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 47 oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.";

3) w art. 45:

a) w ust. 1 w pkt 12 kropk臋 zast臋puje si臋 艣rednikiem i dodaje si臋 pkt 13 w brzmieniu:

"13) nie wype艂nia obowi膮zku, o kt贸rym mowa w art. 9a.",

b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) pkt 11 i 13 wynosi od 500 z艂 do 10 000 z艂.";

4) w art. 46:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pkt 10 i 13 - wymierza wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza kar臋, o kt贸rej mowa w art. 45 ust. 1 pkt 10 i 13, w drodze decyzji, od kt贸rej przys艂uguje odwo艂anie do Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.".

Art. 3. Urz膮dzenia wyposa偶one w nap臋d elektryczny niespe艂niaj膮ce wymaga艅 okre艣lonych w art. 2 pkt 47b ustawy zmienianej w art. 1 przeznaczone do u偶ywania na drodze publicznej powinny zosta膰 dostosowane do tych wymaga艅 w terminie 6 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.R贸偶nice w stosunku do czerwcowego projektu s膮 jedynie natury kosmetycznej.

Obecny etap konsultacji ma potrwa膰 do 9 wrze艣nia. Wybory maj膮 by膰 miesi膮c p贸藕niej. Bior膮c pod uwag臋, 偶e od konferencji na kt贸rej minister zaprezentowa艂 projekt do czasu jego opublikowania min臋艂y r贸wno dwa miesi膮ce to w膮tpi臋 by projekt zd膮偶y艂 przej艣膰 ca艂膮 procedur臋 legislacyjn膮 przed ko艅cem pa藕dziernika czyli przed ko艅cem kadencji. Potem, zgodnie z zasad膮 dyskontynuacji przeniesie si臋 w niebyt. No chyba, 偶e najwy偶sze czynniki zdecyduj膮, 偶e ta ustawa musi zosta膰 uchwalona.

Brak komentarzy:

Prze艣lij komentarz